Facebook
Twitter.
info@nandoiglesias.com
[+34] 666 552 384
Urzáiz 8 1ºD, Vigo.
Para visualizar correctamente esta página es recomendable que actualize su navegador. Actualizar Internet Explorer

¿Porqué actualizar mi navegador?
Las tecnologías de representación de páginas web se van actualizando cada día ofreciendo mayor seguridad, mayor interactividad, mayor y mejor representación de contenidos multimedia (audio, video...), mayores opciones personales para el usuario y mayor velocidad de navegación.

Actualizar su navegador le permitirá disfrutar de una navegación más completa, cómoda y segura.

Información xeral
Os datos identificativos da entidade titular deste sitio web son:
Fernando Iglesias
Torre Central, Baixo.
36204 Vigo, Pontevedra - España
Tel: 666 552 384
Correo: info@nandoiglesias.com
Protección da propia imaxe e dereitos de propiedade sobre imaxes
Amparado no dereito de autoría e da propiedade intelectual e artística, Nando Iglesias pode pode publicar na súa web www.nandoiglesias.com aquelas fotografías por el realizadas, que non atenten contra o honor, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe das persoas que nelas aperezcan retratadas, segundo recóllese na .Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de protección civil do dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar, e á propia imaxe
Pese a este dereito, Nando Iglesias comprométese a retirar da súa web www.nandoiglesias.com o máis axiña posible todas aquelas imaxes nas que apareza algunha persoa que non desexe aparecer retratada en web, por petición dalgunha das persoas que nela aparecen retratadas ou por petición dos seus pais ou titores legais no caso de menores de idade. Para iso, só debe solicitar que retiremos a súa imaxe a través de info@nandoiglesias.com, indicándonos o seu nome, apelidos,a situación aproximada da imaxe dentro de web e unha breve descrición da imaxe para que podamos identificala e retirala.
Neste sentido, Nando Iglesias procura anticiparse consultando aos seus clientes si algún dos asistentes aos eventos nos que se lle contrata para realizar fotografías ten especial interese en que non se difunda a súa imaxe por motivos de seguridade, privacidad ou de calquera outra índole, e recorda aos seus clientes que, si reciben algunha indicación neste sentido, deben facérnola chegar o máis axiña posible para non contravenir a súa vontade.
Todas as imaxes que aparecen no sitio web www.nandoiglesias.com son propiedade intelectual de Nando Iglesias quedando prohibida a súa copia, reprodución ou enlaces directos ás imaxes desde outros dominios web distintos de web, salvo autorización expresa e por escrito de Nando Iglesias, sexa ou non para fins comerciais.